به ادامه مطلب بروید....

گرامر درس یک


Grammar Note 1

شبه مدال ها بعد از would rather معمولاً than می آید و برای بیان ترجیح استفاده می شود.

had better استفاده می شود برای بیان کردن پیشنهاد یا نصیحت.

بعد از این دو مدال ها مصدر بدون to می آید یا همان شکل ساده فعل.

برای مشاهده مثال به گرامر نوت صفحه 19  مراجعه کنید.


گرامر درس دوم


Grammar Note 1

شکل ing یک فعل می تواند در چندین موقعیت استفاده شود :

به عنوان فاعل جمله

به عنوان مفعول جمله

بعد از حروف اضافه

در ترکیبات اسمی

برای مشاهده مثال به گرامر نوت صفحه 32  مراجعه کنید.


Grammar Note 2

برخی از افعال رایج که در حالت نرمال بعد از  آنها  افعال ing دار می آید.

enjoy - finish - quit - admit - deny - avoid - recommend - appreciate - mention - dislike

not mind - etc

برای مشاهده مثال به گرامر نوت صفحه 32  مراجعه کنید.


Grammar Note 3

وقتی بعد از حروف اضافه فعل آید در حالت نرمال از یک فعل ing دار استفاده می کنیم.

of-with-about-on-for-in-at-from-aftre-etc

برای مشاهده مثال به گرامر نوت صفحه 33  مراجعه کنید.


Grammar Note 4

وقتی ما می خواهیم اطلاعات بیشتری از کسی یا چیزی به دست آوریم از اسمی در کنار اسمی دیگر استفاده می کنیم وقتی از یک ترکیب خاص استفاده می شود یک اسم جدید ساخته می شود که به آن اسم مرکب بگویند

برای مشاهده مثال به گرامر نوت صفحه 34  مراجعه کنید.


Grammar Note 5

افعالی که بعد از آنها مفعول + مصدر بدون to یا همان شکل ساده فعل می آید.

let - help - make

نکته: معنی make = مجبور کردن یا باعث شدن 

بعد از to help هم می آید در انگلستان بیشتر اینگونه است.

برای مشاهده مثال به گرامر نوت صفحه 35  مراجعه کنید.


Grammar Note 6

شکل منفی بعد از not , help به کار می رود.

برای مشاهده مثال به گرامر نوت صفحه 35  مراجعه کنید.


گرامر درس سوم