گرامر tell و say

grammar.blog.ir

برای آموزش جامع و کامل این مبحث به ادامه مطلب...بروید.

say معمولا بدون مفعول به کار میرود

مثال:

mary said that she was very busy

مری میگفت که سرش خیلی شلوغه


*****


ولی درصورتیکه بخواهیم با say مفعول بیاوریم,باید بعد از ان از to استفاده کنیم

مثال:

mary said to me,I am very busy

مری به من گفت:من سرم خیلی شلوغه


*****grammar.blog.ir*****

 

tell حتما باید با مفعول به کار برود و بدون مفعول استفاده نمی شود

مثال:

mary told me that she was very busy

مری به من گفت که سرش خیلی شلوغ بود 


*****


چند اصطلاح با tell

to tell the truth:حقیقت را گفتن

to tell a story:قصه گفتن

to tell a secret:رازی را فاش کردن

to tell time:زمان را گفتن

to tell about something:راجع به چیزی توضیح دادن


grammar.blog.ir