کاربرد های The
grammar.blog.ir
برای آموزش جامع و کامل این مبحث به ادامه مطلب...بروید.1 - the برای اسم های جمع استفاده میشود.
2 - the برای اسم های مفرد مثلا:اسم اقیانوس ها ، دریا ها ،رود ها،کاریز ها،بیابان ها و دشت ها استفاده می شود.
3 - the برای اسم های معین مفرد استفاده می شود مثلا (the eiffel tower) برج ایفل و...
4 - the برای اسم هایی که با of ارتباط دارند استفاده می شود.

برای مثال های بیشتر به grammar note درس 1 در صفحه ی 18 کتاب مراجعه کنید.
grammar.blog.ir