گرامر درس هفتم

grammar.blog.ir

برای آموزش جامع و کامل این مبحث به ادامه مطلب...بروید.
*جملات شرطی : این جملات دارای دو قسمت هستند:شرط و نتیجه یا دست آورد و شرط تعیین می شود با if   ، اینگونه می شود که دست آوردی با if  اتفاق می افتد.

مثال :

if we win, i can take you out to dinner.

If he has time,he might stop by.

If the weather is nice,we'll go on picnic.

If she doesn’t have time , he wont stop by.

 

*حالت های نتیجه در آینده :

مثال :

If we win , I am taking you out to dinner.

If we win, I am going to take you out to dinner.

If we win , I take you out to dinner.

If we win , I'll take you out to dinner.

 

*می توان if  (شرط) و نتیجه یک موضوع ، جایشان با هم عوض شود.

مثال :

If we win,I will you out to dinner.

I will take tou out to dinner if we win.

 

*در جملات شرطی اگر دو طرف یعنی قسمت شرط و نتیجه با هم یکسان باشند می توان فعل یکسان را حذف نمود و از افعال کمکی استفاده کرد.

مثال :

I’ll go if she goes >>> I’ll go if she does.

I wont go if she goes>>>I wont go if she does.

If she goes ,I will go>>>if she goes,I will.

If she doesn’t go ,I wont go>>>if she doesn’t go,I wont.grammar.blog.ir