گرامر درس هشتم

grammar.blog.ir

برای آموزش جامع و کامل این مبحث به ادامه مطلب...بروید.


*وقتی بخواهیم از پیشنهاد ، دستور ، درخواست و امر استفاده کنیم می توان از جملات شرطی استفاده کرد که در این جملات if (شرط) و نتیجه وجود دارد.

مثال : 

برای امر / دستور >>> .if you've finished,raise your hand

برای درخواست/تقاضا >>>.if you see her , please give her my regards

برای پیشنهاد >>> .if you're free tonight ,let's go to the movies*can , may , might , should , ought , must استفاده می شود در جملات شرطی در اول و نخست جمله(بعد از فاعل)

مثال:

.we can go swiming if the weather is nice

.they must see doctor if the are ill


(توجه:گرامر درس هشتم نسبت به بقیه درس ها گرامر کمتری دارد زیرا در این درس ، به دوره گرامر کل ترم می پردازد.)