گرامر درس ششم

grammar.blog.ir

برای آموزش جامع و کامل این مبحث به ادامه مطلب...بروید.
*زمانی که در جمله asقرار گرفته شده است از the same استفاده میشود و قبل از اسم قرار می گیرد.

مثال:   .he is wearing the same shoes as i am*امکان پذیر است که زمانی که در جمله whom,that,whichقرار دارد آن را حذف کنیم.

مثال:   he is the gentleman i admire   <<   he is the gentleman whom i admire*در زبان رسمی انگلیسی حرف اضافه می تواند با adj clauses ها ارتباط برقرار کند مثلا حرف اضافه قبل از whom, wich می تواند بیاد ولی that اینطور نیست.

مثال:    .the girl to whom i spoke is my cousin   و    .the window through wich i saw him was broken*می توان از حروف اضافه در ارتباط با adj clauses ها استفاده کرد.

مثال:   .the girl whom/that  i spoke to is my cousin* تبدیل یا ساده کردن adj clauses ها

مثال:  .the student who is talking to the teacher failed the exam.  >>>the student is talking to the teacher failed the exam*می توان adj clauses ها را حذف کرد ولی باید به فعل ing بدهیم.

مثال:   .the people who live next door are very nice <<< the people living next door are very nice


grammar.blog.ir