گرامر adjective

grammar.blog.ir


برای آموزش جامع و کامل این مبحث به ادامه مطلب...بروید.


صفت کلمه یا عبارتی است که حالت و چگونگی اسم را بیان می کند. موصوف اسمی است که به وسیله صفت توصیف می شود.در انگلیسی معمولا" صفت قبل از موصوف می آید.

مثال:

کلاه سفید                                            white hat           

                                                                 موصوف    صفت

دانش آموز خوشحال                                      happy student

                                                                موصوف      صفت

خط کش دراز                                         long ruler         

                                                                   موصوف  صفت

همچنین صفات می توانند بدون اسم به عنوان گزاره(کامل کننده جمله) به کار روند که این حالت بیشتر با فعل “to be” امکان پذیر است و بعد از اشکان مختلف افعال “to be” قرار می گیرند.

مثال:

                    گزاره                            نهاد

                    The ruler       is     long.

                     صفت

خط کش دراز است.

                 گزاره                            نهاد

                     The student   is    happy 

                                               صفت

دانش آموز خوشحال است.

                گزاره                            نهاد

                The apple             is red.

                 صفت                    اسم

سیب سرخ است.

باید توجه داشت که هرگاه موصوف, اسم جمع باشد, صفت جمع بسته نمی شود و همیشه به صورت مفرد به کار می رود.

مثال:

ملّت قوی.                                       The strong nation.  

مدادهای آبی                                        The blue pencils.

صفات می توانند بیان کننده رنگ باشند:

مثال:

سفید                                                           white       

سبز                                                                    green

قرمز                                                                      red

صفات می توانند بیان کننده حالت باشند:

مثال:

باهوش                                                           clever  

غمگین                                                                   sad

خوشحال                                                       happy   

صفات می توانند بیان کننده اندازه باشند:

مثال:

بزرگ                                                               large

کوتاه                                                               short

دراز                                                                logo 

صفات می توانند بیان کننده تعلق و مالکیت چیزی به کسی یا کسی به شخص دیگر باشند. این صفات را ملکی گویند و پیش از اسم به کار می روند.

صفات ملکی عبارتند از:

               

                 جمع                                      مفرد

           مال      our                        مال من     my

          مال شما  your                   مال تو     your

         مال آنها   their                    مال او (مونث)    her

                                                  مال او(مذکر)  his

                                              مال او (آن)     its

 

به این مثالها توجه کنید:                       

من دانش آموز هستم.                                         .  I am a student                                                        

کلا سم بزرگ است.                               My classroom is large.

شما معلم هستید.                                         You are a teacher.

دانش آموزانتان در مدرسه هستند.   students are in school.  Your

او راننده است.                                              He is a driver.        

ماشین او در خانه است.                         His car is in the house.

او پرستار است.                                            She is a nurse.     

لباسش سفید است.                             Her dress is white.       

آن یک ماشین است.                                  It is a car.                

درهایش باز هستند.                              Its doors are open.      

ما دکتر هستیم.                                     We are doctors.        

ماشین های ما کوچک هستند.              Our cars are small.       

شما دانش آموز هستید.                                 You are students.

معلم شما کوتاه قد است.                         your teacher is short.

آنها کشاورز هستند.                                 They are farmers.  

  مرزعه آنها بزرگ است.                          Their farm is large.

grammar.blog.ir