گرامر noun clause + فیلم آموزشی

grammar.blog.ir

برای آموزش جامع و کامل این مبحث به ادامه مطلب...بروید.

یک عبارت اسمی مجموعه ای از کلمات است که بجای یک اسم در جمله بکار می رود .یک عبارت اسمی با کلماتی نظیرwho – whom – what – where – when – whose – why  و ...... آغاز می شود که به آنها کلمات ربط

 ( قیود ربط ) گفته می شود .

 

I don't know

  where     Bob     went     last night.

 

بقیه جمله    +   فعل  +    فاعل +  کلمه ربط 

 

عبارات اسمی می توانند در نقش فاعل یا مفعول جمله بکار روند .

 

به جای مفعول

به جای فاعل

I don't know the answer.

I don't know what the answer is .

His house is beautiful.

Where he lives is beautiful.

 

I know him.

I know whom he is.

Her speech was very good.

What she said was very good.

 

 

چنانچه در مثالهای بالا دقت شود ترتیب قرار گرفتن کلمات در عبارات اسمی همانند جملات مثبت خبری است یعنی بعد از کلمات ربط ابتدا فاعل و سپس فعل بکار می رود .

تذکر  : در پاره ای موارد کلمات ربط بجای فاعل قرار می گیرند که در این صورت بعد از آنها فعل بکار می رود .

I know Ali borrowed my book.

I know who borrowed my book .

 

یادآوری  : فقط سه کلمه ربط who – what  و which و نیز مشتقات آنها می توانند چنین حالتی داشته باشند یعنی بجای فاعل بکار روند .

 

تذکر: تفاوت who و whom در این است که who حالت فاعلی دارد یعنی جایگزین فاعل می شود بنابراین بعد از آن فعل بکار میرود در صورتیکه whom حالت مفعولی دارد و بجای مفعول می نشیند و بعد از آن فاعل بکار میرود .

I know who saw you .                            من می شناسم کسی که شما را دید .                                              

I know whom you saw.من می شناسم کسی را که شما دیدید .                                                                   

 

 یادآوری : در انگلیسی محاوره ای می توان بجای whom از who استفاده کرد . ولی در انگلیسی رسمی به همان صورتی که در بالا بیان شد بکار می روند.

She knows who(m) they met.

یادآوری : در سال اول دبیرستان با عباراتی آشنا شدید که با کلمه ی that شروع می شدند که می توان آنها را با کلمات ربط تغییر داد .

_ I know that Ali is a good student .            I know who is a student.

_ I know


برای مثال های بیشتر به grammar note های صفحه های 29.30.31.32 کتاب مراجعه کنید.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


برای یادگیری بهتر مبحث Noun clause می توانید این فیلم را دانلود


کنید.

 

 دریافت

حجم: 9.35 مگابایت


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

grammar.blog.ir